Obchodné podmienky

 

SPOLOČNOSTI KAISER COMPANY s.r.o.

 

Predávajúcim podľa týchto obchodných podmienok je spoločnosť:

KAISER COMPANY s.r.o.

IČO 458 05 105

DIČ CZ45805105

so sídlom Brno, Svitavská 834/49, PSČ 614 00

zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde Brno oddiel C, vložka 98747

Telefón +421 0948 555 677
E-mail: kaiser@udiarne.sk
Bankové spojenie: 4026079368/7500

1. Použitie obchodných podmienok

Ustanovenia týchto obchodných podmienok platia pre všetky záväzky vzniknuté na základe zmlúv uzatvorených prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na stránkach www.udiarne.sk

Tieto obchodné podmienky platia ako pre spotrebiteľa, tak pre podnikateľa, pričom právne vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník

V prípade, že kupujúcim je spotrebiteľ, právne vzťahy sa riadia tiež ustanoveniami zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek rozporu obchodných podmienok so zákonnou právnou úpravou na ochranu spotrebiteľa, má prednosť zákonná úprava a práva spotrebiteľa nemôžu byť obchodnými podmienkami nijako ukrátené.

2. Kúpna zmluva

Vystavením tovaru v internetovom obchode nevytvára predávajúci žiadnu záväznú ponuku na uzatvorenie zmluvy. Ust. § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa teda neuplatní.

Kúpna zmluva sa uzatvára s odkladacou podmienkou úplného uhradenia kúpnej ceny.

Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu je nasledujúci:

a) Kupujúci vykoná objednávku prostredníctvom internetového obchodu

b) Predávajúci potvrdí obdržanie objednávky kupujúcemu emailom.

c) Predávajúci potvrdí prijatie objednávky (akceptuje objednávku) kupujúcemu emailom.

d) Zaplatením kúpnej ceny vrátane nákladov na dopravu nadobúda kúpna zmluva platnosť.

Predávajúci adresuje všetky úkony voči kupujúcemu na kupujúcim zadanú emailovú adresu.

Kupujúci dokončením a odoslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal a je oboznámený s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi bez výhrady súhlasí.

3. Predmet predaja

Predmetom predaja sú udiarne, príslušenstvo k udiarniam a potreby na údenie uvedené na www.udiarne.sk

4. Kúpna cena

Kúpna cena tovaru vrátane DPH je uvedená na www.udiarne.sk

V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu, ktoré hradí kupujúci. 

5. Objednávky

Tovar je možné objednávať výhradne prostredníctvom internetového obchoduwww.udiarne.sk

Kupujúci nie je povinný sa v internetovom obchode registrovať. 

6. Platobné podmienky

Kupujúcí je povinný kúpnu cenu uhradiť pred dodaním tovaru, a to takto:

    • dobierkou (spôsob úhrady "DOBIERKA"),
    • vopred bankovým prevodom, pri osobnom odbere v hotovosti alebo platobnou kartou (spôsob úhrady "FAKTÚRA VOPRED")
    • online platobnou kartou (spôsob úhrady "ONLINE PLATOBNOU KARTOU”)

7. Dodacie podmienky

Tovar je možné vyzdvihnúť osobne bez poplatkov v prevádzkarni predávajúceho na adrese Budín 170, Křižanov, PSČ 59451 a to v čase od pondelka do piatka medzi 8:00 hod. a 14:00 hod. alebo zvoliť spôsob doručenia prostredníctvom dopravcu - GEIS.

Tovar je možné dodať iba na adresy v rámci Českej a Slovenskej republiky cena dopravy je 6 EUR vrátane DPH (GEIS)

Náklady na dopravu hradí kupujúci.

Pri objednaní viac ako 10ks tovaru je možné zjednať dohodou strán individuálne dopravné podmienky.

Po vybavení objednávky bude kupujúcemu odoslaný informačný email o tom, že: Po vybavenie objednávky bude odoslaný informačný e-mail o tom, že:

  • tovar je nachystaný na vyzdvihnutie v prevádzkarni na adrese  Budín 170, PSČ 59451, Křižanov, a to po dobu 7 pracovných dní. V prípade, že zákazník tovar v tejto lehote nevyzdvihne, objednávka bude stornovaná.
  • tovar bol predaný dopravcovi na doručenie

Zvyčajná dodacia lehota je 5 dní od objednania tovaru, v prípade platby prevodom od úhrady kúpnej ceny tovaru.

V prípade, že objednaný tovar nie je dostupný na sklade, predávajúci informuje kupujúceho o pravdepodobnom termíne dodania tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru spôsobené dopravcom či kupujúcim.

8. Reklamácia

Záručná doba pre spotrebiteľa predstavuje 24 mesiacov.

Záručná doba pre podnikateľa predstavuje 12 mesiacov.

Tovar je kupujúci povinný reklamovať písomne a doručiť na adresu Budín 170, Křižanov, PSČ 59451.

Zodpovednosť za vady tovaru a právo reklamácie sa riadi všeobecne záväznou úpravou vyplývajúcou z občianského zákonníka. Jedná sa predovšetkým o ust. § 2099 až § 2117, a ďalej ust. § 2158 až § 2174.

Reklamácia bude vybavená v lehote do 30 dní a kupujúci bude o vybavení reklamácie informovaný emailom.

V prípade neoprávnenej reklamácie hradí náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci.

Za škodu vzniknutú pri preprave tovaru zodpovedá dopravca a uplatenenie vád tovaru sa riadi reklamačným poriadkom prepravcu. Takto spôsobené vady nie je možné reklamovať u predávajúceho.

9. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci (spotrebiteľ) má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu a pod.

Kúpna cena tovaru bude kupujúcemu vrátená do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresuBudín 170, Křižanov, PSČ 59451, ČR alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Predávajúci výslovne upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci nesie zodpovednosť za náklady na vrátenie tovaru.

Ďaľšie podmienky a práva a povinnosti súvisiace s právom na odstúpenie v lehote 14 dní, ako vyplýva z príslušných ustanovení občianského zákonníka, sú obsiahnuté vo vzorovom poučení o práve na odstúpenie od zmluvy a vzorovom formulári na odstúpenie od zmluvy, spracovanom podľa nariadenia vlády č. 363/2013 Sb., ktoré sú obsiahnuté v prílohe týchto obchodných podmienok a tvoria ich neoddeliteľnú súčasť.

10. Ochrana osobných údajov

Informácie o kupujúcich predávajúci uchováva v súlade so zák. č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho pre marketingové účely, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

11. Účinnosť

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.6.2018 a rušia predchádzajúce znenie obchodných podmienok. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť obchodné podmienky bez predošlého upozornenia.

 

Späť do obchodu